TTYD 20. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı

 

 1. Açılış,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Divana toplantı zaptını ve diğer evrakı imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. Dernek Başkanının Dernek ve TYD A.Ş.’nin 2022 Faaliyet Dönemleri ile Ocak 2023-15 Şubat 2023 faaliyet dönemine ilişkin sunumu,
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir/Gider Tablolarının okunması, müzakeresi, ayrı ayrı oya sunulması,
 5. Denetim Kurulu Raporlarının okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oya sunulması,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının ayrı ayrı oya sunulması,
 7. Denetim Kurulu Üyelerinin ibralarının ayrı ayrı oya sunulması,
 8. Dernek Tüzüğünün “Asil Üyelik” başlıklı Madde 5’in değiştirilmesinin oya sunulması,
 9. Dernek Tüzüğünün “Üyeliğin Sona Ermesi” başlıkla Madde 7’nin değiştirilmesinin oya sunulması,
 10. Ulusal ve Uluslararası Federasyon ve Birlikleri Üyelik Konusunda Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
 11. 2023-2024 dönemi Bütçesinin oya sunulması, müzakeresi, bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul   edilmesi veya bütçeyi hazırlamak, revizyonunu yapmak, bütçe fasılları arasında aktarım yapmak ve üye aidatlarını belirlemek hususlarında Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasının oya sunulması,
 12. Dilekler ve Kapanış