Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, 11 Temmuz 2019’da TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Kanun, 15 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

7183 Sayılı Kanuna göre; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması için kurulacak ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin stratejileri geliştirecek ve tanıtım faaliyetlerini yürütecek.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi için ise tesislerden turizm payı alınacak. Ajans faaliyetlerinin finansmanına katkı sağlayacak olan turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk, deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk, seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk, havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve termi  nal işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak olup, kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için oranlar %50 indirimli olarak uygulanacak. Bununla birlikte kanunun turizm payının toplanmasına ilişkin 6. maddesi 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ajans gelirleri, turizm payı ile beraber genel bütçeden aktarılan tutarlardan, her türlü bağış ve yardımlardan, ajans faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden ve diğer gelirlerden karşılanacak. Ajansın gelirlerinin en az %85’i ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacak.

Ajansın karar organı olacak olan Yönetim Kurulu ise; Bakanın başkanlığında, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden birer üye olacak şekilde her belge bir oy yerine geçmek suretiyle kendi aralarında yapılacak seçim sonucunda üç yıl süreyle Yönetim Kurulunda görevlendirecekleri dokuz kişi ile seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam on beş üyeden oluşacak.

Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar; Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.