MENÜ
Turizmde Yatırım Süreci

1-YATIRIMIN TÜRÜ

Yatırımlarını turizm sektörüne yönlendirmeye karar verenlerin, özellikle dış turizme dönük tesis yatırımı yapmak ve sektöre sağlanan teşviklerden yararlanmak isteyenlerin, yatırımları için Turizm Bakanlığı’ndan belge almaları gerekmektedir.
 
Bu amaçla öncelikle “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği” koşullarına uygun olarak yapılacak yatırımın türüne karar verilmelidir.
 
2- ARAZİ
Yatırımın türü saptandıktan sonra, sıra üzerine yatırım yapılacak arazinin belirlenmesine gelmektedir. Burada 3 olasılık vardır :
 

 •    Arazi yatırımcıya aittir ya da yatırımcı tarafından satın alınacaktır.
 •    Yatırımcı, turizm alan ve merkezleri içindeki kamu arazilerinin tahsisinden yararlanacaktır.
 •    Yatırımcı, turizm alan ve merkezleri dışındaki kamu arazilerinin tahsisinden yararlanacaktır.

 
Bu üç olasılıkla ilgili uygulanacak prosedür aşağıdadır :
 

   I. Arazi Yatırımcıya Aittir ya da Yatırımcı Tarafından Satın Alınacaktır.
 
       a. Arazinin İmar Planı: Öncelikle arazinin imar planları açısından durumunu öğrenmek gerekmektedir. Bu bilgi,

           i. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerden,

          ii. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden,

         iii. Arazinin tam yerinin işlenmiş olduğu 1/25.000 ölçekli kroki ile başvurması halinde

            Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü’nden alınabilir.
 
       b. 1/1.000 Ölçekli Harita:İmar planlarında turizmin kullanımına ayrılmamış olan alanlarda turizm tesisi kesinlikle yapılamaz. Bu nedenle, turizm yatırımının gerçekleştirilmesini sağlayacak imar planının mutlaka yapılmış olması şarttır. Bunun için arazinin 1/1.000 ölçekli mevcut haritasının olup olmadığına bakılır. Bu konuda belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye, dışında ise İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurulur.
 
            i. Eğer arazi, 1/1.000 ölçekli onaylı planlarda turizm kullanımına ayrılmış alanda bulunuyor ise, turizm yatırımına hazır durumda demektir. Arazinin :

 • alanı,
 • izin verilen inşaat alanı,
 • kat adedi veya yüksekliği imar planından çıkartılarak projelendirme faaliyeti başlar.

 
           ii. Arazinin 1/1.000 ölçekli haritası yoksa, yaptırılır ve onaylatılır (belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye tarafından, dışında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce) Daha sonra yukarıda belirtilen proje çalışması başlatılır.
 
       c. Kıyı Arazileri:Kıyıdaki araziler için, Kıyı Kanunu hükümleri uyarınca kıyı kenar çizgisi tesbiti yaptırılır.
 
  II. Turizm Alan ve Merkezleri İçinde Kamu Arazilerinin Tahsisi
 
Turizm alan ve merkezlerinde, imar planları ile turizme ayrılmış yerlerde bulunan ve ilgili kamu idarelerinden Turizm Bakanlığı tasarrufuna alınmış olan kamu arazilerinden, yatırımcılara tahsisi uygun görülenlerin

 • yeri,
 • imar ve altyapı durumu,
 • krokileri ve özellikleri,
 • tahsis için son başvuru tarihi belirtilerek belirli zamanlarda Turizm Bakanlığı’nca resmi ve günlük gazetelere ilan verilerek turizm yatırımcılarına duyurulmaktadır.

 
Bu araziler için “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”te belirtilen koşulları sağlamak sureti ile gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılabilir. Gazete ilanını izleyen yaklaşık 1-1,5 aylık başvuru süresi içinde Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü’nden sağlanacak şartnamede açıklanan bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosya Turizm Bakanlığı’na teslim edilir. Başvurular, Arazi Tahsis Komisyonunca 2 ay içinde sonuçlandırılır. Tahsis kararları Turizm Bakanı’nın onayı ile kesinleşir.
 
 III. Turizm Alan ve Merkezleri Dışında Kamu Arazilerinin Tahsisi Yatırımcı,
 

 • Talep ettiği arazinin yerini 1/25.000 ölçekli harita üzerine işleyerek İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce onaylı bir kopyasını,
 • Burada gerçekleştirmeyi düşündüğü tesisin tür, sınıf, kapasite ve niteliklerini, altyapı çözümlerini ve pazarlama-işletmeyle ilgili düşüncelerini açıklayan bir raporu,Kendisi ve şirketiyle ilgili mali bilgileri içeren bir başvuru dosyasını Turizm Bakanlığı’na sunar.
 • Bu talep, imar planları açısından incelenerek, uygun görüldüğü takdirde, aynen turizm alan ve merkezleri içinde kalan araziler gibi ilan edilmek suretiyle yatırımcılara duyurulur ve tahsisi sağlanır.

 
3. ÖN İZİN VE TURİZM YATIRIM BELGESİ
Yukarıdaki aşamalardan geçen yatırımcı, yatırımı gerçekleştirmenin ilk safhası olarak 6 aylık bir ön izin süresine sahip olur. Bu ön izin süresi içinde yatırımcı, “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” te belirtilen yükümlülükleri yerine getirerek Turizm Yatırım Belgesi almak zorundadır. Turizm Yatırım Belgesinin alınmasından ve belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, arazinin kesin tahsisi yapılır ve yatırım süreci başlamış olur.
 
4. İNŞAAT FAALİYETİNİN BAŞLAMASI
Yatırım belgesi alındıktan sonra inşaat faaliyeti başlayabilir. Ancak bunun için inşaat ruhsatı alınması gereklidir. Daha önce mahalli idare tarafından onaylanarak Turizm Bakanlığı’na sunulan ve turizm yatırım belgesine esas olan mimari proje, statik-betonarme, tesisat ve elektrik projeleri aynı mahalli idareye (belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne) başvurularak inşaat ruhsatı alınır. Yatırım, Turizm Bakanlığı’ndan turizm yatırım belgeli ve Hazine Müsteşarlığı’nca teşvik belgesine bağlanmış ise, ruhsat harçlarından muaf tutulur.
 
5. TURİZM İŞLETME BELGESİ
Yatırım Belgeli turizm yatırımı tamamlandığında mahalli idareden bu defa “Yapı Kullanma izin Belgesi” alınır. Yapı kullanma izin belgesi ile tesisin işletmeye hazır olduğu Turizm Bakanlığı’na bildirilir. Burada yatırımın projeye uygun yapılıp yapılmadığı incelenir. Uygun görüldüğü takdirde deneme işletmesine açılır. Deneme işletme süresi Turizm Bakanlığı’nca belirlenir. Bu süre sonunda Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Sınıflandırma Heyetince yapılacak değerlendirme sonucunda, işletmesi uygun görülen tesislerin sınıfı belirlenir ve bunlara Turizm İşletme Belgesi verilir.
 
Turizm Tesisleri ile ilgili işlemleri ve detayları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından görülebilir.

Sayfaya ulaşmak için tıklayınız

ÜYELİK BİLGİ FORMU