MENÜ
Statutes

 

                         TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ

TÜZÜK

 

KURULUŞ

Madde 1

Adları, Soyadları, uyrukları, meslekleri, yerleşim yerleri ve imzaları bu tüzük altında bulunan 29 kurucu üye tarafından 2908 sayılı Dernekler Yasası hükümleri çerçevesinde bir dernek kurulmuştur.

DERNEK’İN ADI VE MERKEZİ

Madde 2

DERNEK'in adı "Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği" olup, bu tüzük metninde kısaca "Dernek" denilmiştir. DERNEK'in merkezi İstanbul'dadır.

DERNEK’İN AMACI             

Madde 3

DERNEK'in amacı, turizm sektöründe yatırımcı-işletmeci olarak faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların ekonomik çıkarlarını korumak, yurt turizminin gelişip güçlenmesi ve ülke ekonomisine giderek büyüyen ölçülerde katkılarda bulunulması için mevcut ve gelecekte yapılacak plan, program ve girişimlere yardımcı olmaktır.

TTYD, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Uluslararası sektörel entegrasyonu, özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek amacıyla çalışmalar yapar.

DERNEK’İN FAALİYET ALANLARI

Madde 4

DERNEK, turizmi ülke kalkınmasının önemli dinamik öğelerinden biri sayar.

DERNEK, burada belirtilen amacını gerçekleştirmek için;

a. Türkiye'de kamu sektörü ve özel sektör eliyle yapılacak turizm yatırımlarını gerçekleştirecek tüm girişimci, yatırımcı ve yöneticileri bir araya getirerek, bu kişilerin tam bir özgürlük ve özgür çalışma atmosferi içinde, ülke yarar ve çıkarına olarak örgütlenmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasını özendirir, bu konularda öncülük ve önderlik eder.

b. Turizm alt yapısının oluşturulması, tarihsel güzellik ve zenginliklerin ulusal çıkarlara uygun biçimde halkın ve de yerli ve yabancı turistlerin yararlanmalarına açılması ve sunulması için gerekli çalışmalarda ve yardımlarda bulunur.

c. Türkiye'nin kültür mirasının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve renklendirilmesi doğrultusunda kamu kesimince yapılan ve yapılacak çalışmaları motive eder ve özendirir.

d. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere turizm yoluyla birikimlerin sağlanması ve yatırımlara dönüştürülmesi yolunda turizm alanında güçlü kuruluşlar meydana getirilmesi için gerekli teknik, eğitsel, ekonomik, teknolojik ve ekolojik   özendirici çalışmalar yapar ya da bu tür çalışmaların, sektörel öncü kuruluş sıfatıyla, kontrol ve koordinesinde yardımcı olur, öncülük ve önderlik yapar.

e. Yurdun tarihsel ve kültürel değerleri ile, coğrafi ve klimatolojik olanaklarının dış dünyada tanıtımı ve dış dünya insanının bu değer ve olanaklardan yararlandırılmasının sağlanması, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, çağdaşlaşma ve en üst düzeyde uygarlaşmasına olanak sağlanması yönünde yapılan çalışmaları destekler, özendirir ve gerektiğinde kendisi organize eder.

f. Yurtiçi ve yurtdışı tanıtımın ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yolunda gerekli eğitim etkinliklerini özendirir ve mevcut etkinliklerin arttırılması yolunda gerekli destekleyici önlemleri alır. Bu amaçla Turizm eğitim kurum ve merkezlerinin kurs seminer vb. faaliyetlerine katılım ve katkı sağlar. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla iş birliği yapar.

g. Ülke turizminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapar ya da yaptırır.  Araştırmalara dayalı olarak düzenlenecek raporları kamu sektörü ve özel sektör içindeki tüm ilgililerin yararlanmalarına sunar.

h. Amaçlarının gerçekleştirilmesi ve çalışmalarının kamuya mal edilmesi için uygun olabilecek her çeşit medyadan, özellikle gazete, kitap, dergi, broşür, radyo ve televizyon gibi araçlardan yararlanır.

ı. Amacına ulaşmak için toplantılar, kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, sergiler, fuarlar, kongreler, sempozyumlar, işlevsel etkinlikler düzenler, sektör genelinde de benzeri organizasyonların yapılmasını özendirir ve bu konularda öncülük eder.

j. Amacını gerçekleştirmek için kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi teşekküller, dernekler, meslek kuruluşları, vakıflar, birlik vb. ile doğrudan ya da dolaylı olarak ya da kendisine bağlı kuruluşlar aracılığı ile iş birliği yapar; bu tür yerli ve yabancı kuruluşlara, yürürlükteki mevzuat hükümlerinin müsait olması kaydıyla, üye, kurucu üye, tam üye, yarı üye (associate member) sıfatıyla katılır.

k. Turizm ekonomisi, turizm eğitimi,  tanıtım alanlarında  araştırmalar yapmak, turizme yetişkin işgücü sağlamak  ve yardımlaşma etkinliklerinde  bulunmak amacıyla,  sandıklar, vakıflar  kurabilir, mal varlığını ve sahip olduğu  değerleri yasaların izin verdiği  belli amaçlara tahsis  edebilir; mevcut ya da kurulacak  ortaklıkların  menkul değerlerini satın alabilir, aracılık  faaliyeti ya da menkul kıymet portföy işletmeciliği  anlam ve  niteliğinde olmamak ve ticari faaliyet niteliğini taşımamak kaydıyla, bunları elden çıkarabilir. Dernek iktisadi işletmeler ve/veya vakıf kurabilir veya Dernek vakfa dönüşebilir, şirketler kurabilir, kurulmuş-kurulacak şirketlere ortak olabilir, şirketleri tasfiye edebilir.

l.   Amacına ulaşmak için ve/veya kendi ofis ihtiyacı ve/veya  yukarıda belirtilen  etkinliklerle  ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mal alıp  satabilir; bunlar üzerinde her türlü ayni hak kurabilir;  menkul kıymet alıp satabilir ya da bunları amacına  ulaşma işlemleri cümlesinden olarak rehnedebilir, kurulu ayni hakların  miktar ve niteliklerinde değişiklik  yapabilir  ya da bunları kaldırabilir; malvarlığına dahil değerler üzerinde DERNEK leh  ve aleyhine her çeşit  ayni ve şahsi haklar kurabilir, kaldırabilir, ipotek verebilir, kefalet ve ipotek alabilir.  

m. Kamu ve özel sektör kesimindeki çalışmaları ile Türk turizmine sağladığı büyük katkıları, Türk turizm yatırımcısının mesleki örgütlenmesini gerçekleştirmesi, TYD’nin bugünkü düzeyine ulaşmasındaki yönlendirici ve unutulmaz çalışmaları nedeni ile DERNEĞİN Kurucu Başkanı merhum Barlas Küntay adına, düzenleyeceği araştırma yarışmaları ve/veya çeşitli etkinliklerle “Barlas Küntay Turizm Araştırma ve Hizmet Ödülleri” dağıtır. 

n. DERNEK, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip bir mesleki birlik ve/veya federasyon kurabilir; kurulmuş olan mesleki birlik ve/veya federasyona katılabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir veya yurtiçi ve yurtdışı temsilcilikler açabilir ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurt dışında kurulmuş dernek, mesleki birlik, vakıf ya da federasyonlara yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre üye olabilir.

o. Turizm yatırımcılarına finansman sağlayan kuruluşlar ve bankalarla koordinasyon ve iş birliği sağlar.

ö. Üyelerini ilgilendiren konularda tüm kurum ve kuruluşlara her türlü başvuruda bulunabilir, idari/adli yargı yollarına, Anayasa Mahkemesine ve diğer üst yargı yollarına başvurabilir,

p. DERNEK Yönetim Kurulunca gerek görülen yerlerde Şube açabilir. 

ASİL ÜYELİK 

Madde 5

a. Asil üyeler aşağıdadır:

1. DERNEK’in amaçlarını kabul eden turizm yatırımcısı, işletmecisi niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler, turizm yatırımcısı tüzel kişilerin gerçek kişi ortakları ve/veya üst kademe yöneticileri ile üst kademe yöneticisi niteliğinde olduğu ilgili kuruluşça DERNEK’e yazılı olarak bildirilen kişiler, turizm sektörü dernekleri DERNEK’e asil üye sıfatı ile katılabilirler.

Turizm yatırımcısı olan gerçek ve tüzel kişilerin DERNEK’e asil üye olabilmeleri için, yukarıdaki genel kriterlerin yanı sıra aşağıda belirtilenlerin en az birine uyum sağlamış olmaları gerekli ve yeterlidir :

aa. Yatırım Tutarı  Kriteri

Yatırımın en az beş milyon ABD Doları tutarında olması.

bb. Döviz Girdisi Kriteri

Turizm yatırımcısının yıllık döviz girdisinin en az üç milyon ABD Doları tutarında olması.

Yukarıdaki koşullara uygun olarak önerilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çokluğu ile karar alınır. Karar, aday üyeye yazılı olarak bildirilir.

2. Yukarıda belirtilen a) ve b) kriterlerinden herhangi birine uymayan, fakat sektöre ve Dernek’e yararlı katkılarda bulunabilecek durumdaki turizm yatırımcısı ya da turizm işletmecisi veya yatırımcılara finansman sağlayan bankaların genel müdür ve/veya genel müdür yardımcısı niteliğindeki üst düzey yetkilisi olan bir adayı, Yönetim Kurulu, üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğunun kararı ile asil üyeliğe kabul edebilir. Karar, aday üyeye yazılı olarak bildirilir.

3. Daha önce DERNEK’e asil üye olan gerçek ya da tüzel kişinin, kendisine asıl üyelik kimliğini veren koşulların değişmesi nedeniyle üyelik sıfatını kaybetme durumunun ortaya çıkması halinde, üyelik vecibelerini aynen yerine getirmesi ve turizm sektöründe faaliyetine devam etmesi şartı ile asil üyeliği devam eder. Ancak kişinin başka bir karara gerek olmaksızın asil üyeliğe devam keyfiyetini söz konusu olayın doğması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bunlardan gerçek kişi olanların DERNEK’e üye bir tüzel kişilikte, tüzel kişinin temsilcisi olma statüsüne imkân veren bir görev alması halinde, durumu bu üye tüzel kişiliğin temsilcilik kriterleri içerisinde değerlendirilir.

4. Dernek’te Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı yapmış, Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi olmuş üyelerin, turizm sektöründen ayrılmaları durumunda, bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması maksadı ile, dernek asil üyelikleri devam eder. Kendilerinden yıllık üyelik aidatı olarak diğer asil üyelerin en düşük yıllık aidatının onda biri alınır.

5. Kurucular ile, Mart 2013 tarihine kadar üyelikleri kabul edilmiş olanların asil üyelik hakları saklıdır.

b. DERNEK'e asil üye olabilmek için mevcut iki asil üye tarafından önerilmek gereklidir.

Yatırımcının üyelik başvurusunda bulunabilmesi için ilgili kamu kuruluşundan yatırım belgesini almış olması gereklidir.

Yatırımları yurtdışında olanların başvurularında, yatırımın bulunduğu ülkenin ilgili kamu otoritesinden alınacak belgeler aranır.

c. Aynı yatırımcı ve/veya grubundan birden fazla üyelik halinde, ikinci üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payı, birinci üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payının %80’i, üçüncü üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payı, birinci üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payının %60’ı, dördüncü ve daha sonraki üyeler için, yıllık üyelik aidatı ve katılma payı, birinci üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payının %40’ı kadardır.

d. Üye adayı gerçek kişi ise; kendisi Derneğe üye olabilir. Üye adayı tüzel kişi ise, tüzel kişi üyeyi, uygun göreceği ortaklarından birisi veya birinci derece imza yetkisine sahip yetkilileri Dernekte temsil eder.

ÜYELİKTEN AYRILMA  

Madde 6

Üyeler diledikleri zaman DERNEK'ten ayrılabilirler. Bu arzularını bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri zorunludur.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 7

a. DERNEK Tüzüğüne veya çalışmalarına uymadığı belirlenen üyeler DERNEK Yönetim Kurulunca, nedenleriyle birlikte DERNEK Disiplin Kurulu’na bildirilir. Hakkında Disiplin Kurulu kararı verilecek üyeye keyfiyet, Kurul Başkanı tarafından yazı ile bildirilerek müdafaası istenir. Dernekteki adresine tebligat yapılamayan veya bir hafta zarfında yazılı müdafaasını Kurula ulaştırmayan üyeler de dahil, Disiplin Kurulu beklemeksizin karar vermek zorundadır. Disiplin Kurulunun önerisini takiben Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararı verebilir. 

Bu Karar Yönetim Kurulu tarafından Üyeye tebliğ edilir. Çıkarılan üye bu karara karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden başlayarak 15 gün içinde, Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir.

İtiraz, ilk Genel Kurul’da karara bağlanır.

b. Yasa Hükmü gereğince, Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerle, aidat ve/veya katılma paylarını ödemedikleri için, üst üste iki Olağan Genel Kurul’a kabul edilmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Bu hallerde, üyenin, yalnızca üyeliği sona erdiren nedenlerin gerçekleşmemiş bulunduğu nedenine dayalı olarak Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, Yönetim Kurulu’nun, üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden başlayarak 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile yapılır.            

İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. 

BAĞLI ÜYELİK               

Madde 8

DERNEK asil üyelerinin 35 yaşını aşmamış, turizm sektöründe çalışan füruları ve/veya onların turizm sektöründe çalışan eşleri ile, uygun görecekleri 35 yaşını aşmamış kurum temsilcileri, Yönetim Kurulunun kararı ile Dernek’e Bağlı Üye olabilirler.

Bağlı üyelerin oy hakkı olmayıp, Dernek organlarına seçilemezler. Ancak, kendi aralarından seçecekleri iki temsilci, Yönetim Kurulu Başkanının davet edeceği toplantılara gözlemci olarak katılabilir.

Bağlı üyelik aidatı, bağlı olunan asil üyenin aidatının %20’si kadardır. 35 yaşını doldurmuş bağlı üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olurlar ve asil üyelik aidatı öderler. 

DERNEĞİN ORGANLARI      

Madde 9

DERNEK'in organları aşağıdakilerden oluşur: 

a. Genel Kurul 

b. Yönetim Kurulu

c. Yüksek Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanı

d. Yürütme Kurulu

e.  Genel Sekreterlik

f.   Disiplin Kurulu

g.  Denetim Kurulu 

GENEL KURUL             

Madde 10

a.  Genel Kurul, Genel Kurul tarihinden en az üç ay önce asil üyelik kayıtları yapılmış ve Genel Kurul Toplantılarına katılım hakkı olan asil üyelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Genel Kurul en geç üç yılda bir, bir önceki takvim yılı sonunu izleyen Mart ayı sonuna kadar toplanır.

Ayrıca her bir mali yılın bitimini takiben mali yıl sonunu takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar seçimsiz Mali Genel Kurul yapılır.

Seçimli Genel Kurul yılında veya olağanüstü seçimli Genel Kurul kararı alınması durumunda, seçimli Genel Kurul ve Mali Genel Kurul birlikte yapılır.

b.  Yönetim ya da denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da DERNEK üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

c.   Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağırılır.

d.  Denetim Kurulunun gerekçeli yazı ile istemde bulunması ya da temelli üyelerin beşte   birinin yazılı olarak başvurması üzerine, başvuru tarihini izleyen otuz günlük süre içinde Yönetim Kurulu, Genel kurulu toplantıya çağırmaya zorunludur. Aksi halde, Denetim Kurulu ya da çağrı isteminde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine yerel sulh hukuk yargıcı, DERNEK asil üyeleri arasından üç kişilik bir grubu Genel Kurulu   toplantıya çağırmakla görevlendirir.

e.  Genel Kurula katılabilmek için bir önceki döneme ait aidat ya da katılma payı borcunun bulunmaması gereklidir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile borçlarını ödememiş olanlara duyurulur.

f.  Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek, ya da üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.  

g.  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı aylık bir süre içinde yapılması zorunludur.

h.  Yukarıda g. bendindeki hallerde Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

i.   Genel Kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz.

j.   Genel Kurul toplantıları DERNEK merkezinin bulunduğu kent ya da kasabadan başka   bir yerde yapılamaz.

k.  Genel Kurul, Tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının fiilen katılımı ile toplanır.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı var olan üyelerin katılımı ile yapılır. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Başkan dahil Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi, Fesih ve Tasfiye konularının görüşüleceği Genel Kurul Toplantılarında toplantı nisabı üçte iki olup, çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Başkan dahil Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

l.    Genel Kurul Toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

m.  Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları yanına imza ederek toplantı yerine girerler.

n.  Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanağa geçirilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da onun görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

o.  Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile yeteri kadar başkan vekili ve   yazman seçilir.

p.  Toplantı Genel Kurul Başkanı tarafından yönetilir. Toplantı tutanakları yazmanlarca tutulur ve Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanır.

r.   Toplantı sonunda tüm belge ve tutanaklar Yönetim Kuruluna verilir.

s.  Genel Kurul Toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler üzerinde görüşme yapılır.  Ancak, toplantıda var olan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ             

Madde 11

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a.  DERNEK organlarının seçilmesi,

b.  DERNEK tüzüğünün değiştirilmesi,

c.  Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,

d.   Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi veya Yönetim Kuruluna; üye aidatlarını saptamak, bütçeyi hazırlamak, revizyonunu yapmak, bütçe fasılları arasında aktarım yapmak için yetki verilmesi, 

e.  DERNEK’e gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

f.   DERNEK’in mesleki birlik ve federasyonlara katılması veya ayrılması, bu konularda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması,

g.  DERNEK’in uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması, bu hususlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

h.  DERNEK’in feshedilmesi veya Vakıf, Meslek Birliği gibi tüzel kişiliğe dönüştürülmesi veya katılması,

ı. Disiplin Kurulu’nun üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici nedenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin itirazlarının incelenip karara bağlanması,

j.  Mevzuatta ve DERNEK tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

k.  DERNEK’in katılma kararı aldığı federasyonlarda DERNEĞİ temsil edecek delegeleri seçmek,

l.  Gerekli göreceği yerlerde Şube açılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi                                                  

YÜKSEK DANIŞMA KURULU            

Madde 12

Yüksek Danışma Kurulu DERNEK'in en yüksek danışma organıdır. Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek Danışma Kurulu’nun Başkanıdır. Kurul, turizmde ve iş dünyasında geniş bilgi ve deneyimi ile seçkinleşmiş T.C. ve/veya yabancı uyruklu kişiler arasından Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulunca, en az otuz kişi olmak üzere belirlenir ve toplanacak ilk Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı; Yüksek Danışma Kurulu Başkanı, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanları ile bunlar tarafından Kurul üyeleri arasından seçilecek en az üç kişiden oluşur. Herhangi bir sebeple Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığının boşalması halinde, Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı yeni Yüksek Danışma Kurulu Başkanını belirler.

Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı toplantılarına katılır. Yüksek Danışma Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı sekretaryası, Dernek Genel Sekreterliğince yürütülür.

Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı yılda en az 4 defa, Yüksek Danışma Kurulu ise yılda en az bir kez Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

Kurul kararları Kurul Başkanı ile Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanarak DERNEK’in Yönetim Kurulu'na verilir. Kararlar danışsal niteliktedir. 

Kurul toplantılarına, gündemin özelliğine göre, kamu yönetimi ile özel sektörden, üçüncü sektörü oluşturan dernek, vakıf, birlik ve sendikalardan, üniversite ve yüksekokul öğretim üye ve görevlilerinden, uluslararası çevre ve medya mensuplarından bilgi ve görüşlerinden yararlanılması umulanlar Kurul Başkanlığınca sürekli veya geçici olarak çağrılabilirler.

Bu kişiler oylamaya katılamazlar.             

a. Kurulun başlıca görevleri:

1.      Türk turizminin genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

2.     DERNEK amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek,

3.     DERNEK çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri belirlemek ve önermektir.

b. Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı’nın başlıca görevleri:

1.      Türk turizminin gelişmesi ve sorunlarının çözümlerine ilişkin konularda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur,

2.     Derneğin geçmişten gelen bilgi birikimini ve genel kültürünü ileriye taşımak amacıyla DERNEK’in çalışmalarını izler ve amaçlarına uygunluğunu irdeleyip Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur,

3.     Yönetim Kurulunun görüş istediği herhangi bir hususta, Yüksek Divan Kurulunca inceleme yaptırdıktan sonra görüşünü on beş iş günü içinde Yönetim Kuruluna bildirir,

4.    Tüzük’te bir değişiklik yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kuruluna gerekçesi ile birlikte bildirir.

YÖNETİM KURULU              

Madde 13 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun DERNEK asil üyeleri arasından üç yıl için ayrı ayrı gizli oyla seçeceği bir Başkan ile on iki asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

DERNEK Başkanı, üst üste iki dönemden fazla Başkanlığa seçilemez. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu her yönetim dönemi başında, Genel   Kurul Toplantısına müteakip yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından açık oyla dört başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçer.   

Genel Sekreter Yönetim Kurulunun toplantılarına katılır, görüş sunar ancak oy veremez.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-14

a.  DERNEK'i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

b.  DERNEK'in gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, bütçeyi revize etmek, fasıllar arasında aktarımda bulunmak,

c. Taşınır-taşınmaz mal ve menkul kıymet alımı, satımı, taşınır-taşınmaz mallar üzerinde niteliklerine uygun her türlü ayni hak kurmak, kefalet almak, ipotek almak ve vermek.

d.  DERNEK Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

e.  Bütçe doğrultusunda üye aidatlarını saptamak,

f.    Yürütme Kurulunu seçmek ve yetkilendirmek.

g.   Üye başvuruları, Aidatlarını ödemeyen ve/veya üyelik koşullarını kaybetmiş üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

h. Genel Sekreteri ve gereken personeli seçmek, atamak, çalışma koşullarını belirlemek, sözleşmeleri akdetmek ve sonlandırmak.   

ı.   DERNEK çalışmalarının kapsamlı, yaygın, örgütlü ve planlı biçimde yürütülmesi, genişletilmesi ve geliştirilmesi için Yönetim ve/veya Yürütme Kurulu üyeleri DERNEK   asil üyeleri, Yüksek Danışma Kurulu üyeleri arasından ya da dışarıdan seçilecek ya da atanacak kişilerden oluşan komiteler, komisyonlar ve benzeri adlar altında çalışma grupları oluşturmak, bunları uygun göreceği yetkilerle donatmak.

j.  DERNEK asil üyelerinden ve bu üyelerin temsil ettikleri kuruluşlardan çalışma alan ve konuları birbirine denk düşenlerin katılımı ile Yönetim Kurulu kontrolünde ayrı komiteler oluşturmak, Tüzük çerçevesinde çalışma yapmaları için gerekli hukuksal, teknik ve mali platformları oluşturmak, dışarıdan danışmanlar atamak, sözleşme koşullarını belirleyerek akdetmek,

k. Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açmak / kapatmak, meslek kuruluşlarına üye olmak, üyelikten ayrılmak, platformlara katılmak, ayrılmak

l. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Turizm eğitim kurum ve merkezlerinin kurs seminer vb. faaliyetlerine katılım ve katkı sağlar. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

m. Genel Kurul tarafından tüzük hükümlerine göre verilecek diğer görevleri yapmak, 

n. Yüksek Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,

o. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmak,

ö. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak DERNEK’e gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak,

p. Gayrimenkul ve taşıt alımıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak borçlanmak, kredi almak, kredi sözleşmeleri akdetmek, feshetmek, ayni haklar tesis etmek,

s. Gerekli gördüğü takdirde bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırmak,

ş. DERNEK tüzüğünde "Dernek Tüzüğüne göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde gerektiğinde İç Yönergeler hazırlamak.

YÜRÜTME KURULU            

Madde-15 

Yürütme Kurulu, Başkan, en az iki Başkan Yardımcısı, Muhasip Üye ve Genel Sekreter’den oluşur.

Yönetim Kurulu; kendi arasından ve/veya asil üyelerle, asil üyelerin üst düzey yöneticileri arasından seçeceği birikimli kişiler ve Danışmanlar ile Yürütme Kurulu’nu genişletebilir. 

Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Tüzük’teki amaçların gerçekleşmesi için çalışır. Yürütme Kurulu Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

GENEL SEKRETER           

Madde-16

Yönetim Kurulu, DERNEK üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter seçer ve atamasını yapar. Genel Sekreterin görevi;  

a.  Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde DERNEK'i temsil etmek,

b.  DERNEK profesyonel kadrosunun yöneticisi olarak DERNEK’in tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ 

Madde-17

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; yönetim ve denetim kurulları ile DERNEK'in diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin  ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve yerleşim  yerleri  DERNEK merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEK’İN GELİRLERİ                            

Madde-18

DERNEK'in gelirleri aşağıdakilerden oluşur:

a.  Üye aidatları 

b.  DERNEK'çe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları, konferans, DERNEK malvarlığı içinde bulunan ve elden çıkarılmak istenen her türlü taşınır-taşınmaz mallar, ayni haklar, lisans hakları, menkul değerler ve organize edilen işlevsel etkinlikler (workshop) nedeniyle elde edilen gelirler,

c.  Bir bütün olarak DERNEK malvarlığından, mal ve ayni hakların, lisans haklarının, markaların devir ve kiralanmasından ve DERNEK'in sahip olduğu menkul değerlerin kar payları ile iktisadi işletmelerce sağlanan gelirler,

d.  Bağış, yardım, miras hakları ve ardıllıklar (halefiyet hakkı) dolayısıyla elde edilen gelirler,

e.   Mesleki fuar, seminer, forum ve konferanslar ve Turizm Eğitim tesis ve faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, 

f. Mülki İdare amirliğine önceden bildirimde bulunarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bankalar aracılığıyla alınan, kullanmadan önce bildirim şartına tabi  ayni ve nakdi yardımlar,

g. Kalkınma Ajansları ve benzeri kurum kuruluşlardan proje bazında alınabilecek ayni ve nakdi destekler.

DERNEK’İN DEFTER VE EVRAKI

Madde-19

İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek yönetmeliklerle düzenlenen Defterleri tutmak zorundadır.

Bu defterlerin noter tasdikli olması zorunludur.   

GELİR–GİDER VE BORÇLANMA USULLERİ             

Madde-20 

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

a.  Alındı belgelerinin biçimi

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

b.  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü 

 Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları sayman üyece kontrol edilir. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

c.  Alındı belgelerinin deftere kaydı

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.

d.  Alındı belgelerinin kullanımı

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

e. Yetki belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri aynı esaslarla yenilenir.

Yeni seçilen yönetim kurulunun, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

f. Borçlanma Usulleri

Dernek; amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyulması halinde, Genel Kurul’un Yönetim Kurulu’na vereceği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DİSİPLİN KURULU        

Madde-21

Disiplin Kurulu, Genel Kurulun, Genel Kurula katılma hakkı olan DERNEK asil üyeleri arasından üç yılda bir seçeceği en az üç, en çok beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Başlıca işlevi, aykırılıklara karşı yapılacak uygulamayı ve yaptırımları belirlemektir. Yönetim Kurulu somut bir istemde bulunmadıkça kendiliğinden harekete geçmez. İlk toplantısında kendi çalışma düzenini belirler.  

Disiplin Kurulu gerektikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulu ya da Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığınca sunulan hususlarda karar verir.

DENETİM KURULU

Madde-22

DERNEK' in mali faaliyetleri Genel Kurulca, Genel Kurula katılma hakkı olan asil üyeler arasından üç yıl için seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşan bir Denetim Kurulu tarafından denetlenir.

Denetim Kurulu üyeleri tek tek veya kurul halinde her zaman DERNEK defterlerini inceleyebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defterler ve bilgileri Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunmakla yükümlüdürler.

Kurul, yılda bir mali yıl sonu itibariyle yapacağı Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel Kurula sunar.

DERNEK’İN İÇ DENETİMİ

Madde-23 

DERNEK'in iç denetimi Dernekler Yasası ve DERNEK tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde-24 

Tüzük hükümleri olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulma ve en geç on gün önce üyelere yazılı olarak bildirme kuralı ile Genel Kurulca değiştirilir. Toplantının başlaması ile Genel Kurul yeterli çoğunluğu aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün oyudur.

FESİH VE TASFİYE

Madde-25

a.  DERNEK Genel Kurulu her zaman, DERNEK’in feshine Vakıf veya Meslek Birliği haline dönüştürülmesine veya katılımına karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması ve toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin bu yönde oy kullanması şarttır.

b.  Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 10’uncu maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile alınır.

c.  DERNEK'in fesih, Yönetim Kurul tarafından 5 gün içinde en büyük mülkiye amirine yazı  ile bildirilir.

d.  DERNEK fesholunduktan sonra DERNEK'in bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.

e.  Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

AİDATLAR

Madde 26

Yıllık aidatlar DERNEK üyelerince ödenir. Genel Kurul her yıl için üyelik aidatları miktarlarını belirler. Genel Kurul bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Aidat Tutarları ve ödeme tarihleri Yönetim Kurulunca belirlenerek üyelere iadeli-taahhütlü mektup ya da elektronik ortamda ya da faksla tebliğ edilir. 

Vadesinde ödenmeyen aidatlara Yönetim Kurulunca belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.  7’inci madde hükümleri saklıdır.

Ek Madde 1

ONURSAL BAŞKANLIK          

·         Kamu ve özel sektör kesimindeki çalışmalarıyla turizmimize sağladığı büyük katkıları ile,

·         Türk turizm yatırımcısının mesleki örgütlenmesini gerçekleştirmesi ile,

·         DERNEK'in bugünkü düzeyine ulaşmasındaki yönlendirici ve unutulmaz çalışmaları ile, 

Her zaman şükran ve rahmetle andığımız Kurucu Başkanımız  Sayın Barlas Küntay  DERNEK’  imizin ebedi Onursal Başkanı olarak kabul  edilmiştir.

Bu unvan Genel Kurul kararı ile bile olsa, başka hiçbir şahsa verilemez.      

Ek Madde 2   

BU MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. 

Ek Madde 3

ŞUBE KURULUŞU-GENEL KURUL TOPLANTILARI-BİLDİRİM

Yönetim Kurulu Genel Kurulu vermiş olduğu şube açma yetkisi ile, tayin edeceği üç kişinin imzaladığı Kuruluş Bildirimi ve diğer belgeleri Şubenin açılacağı yerin Mülki İdare Amirliğine verir.

Şubeler, olağan Genel Kurullarını, merkez Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden enaz iki ay önce tamamlar. Genel Kurul Sonuç Bildiriminin bir örneğini Mülki İdare Amirliğine ve Genel Merkeze bildirir

Turizm Yatırımcıları Derneği  01.11.1988 tarihinde 34-43/130 sicil sayısı ile Dernekler Siciline kaydedilmiş ve keyfiyet Şişli Emniyet Amirliği'nin aynı tarih, 988/3881 sayılı yazıları ile Dernek Kurucularına tebliğ edilmiştir. 

Dernek Tüzüğü İstanbul'da yayımlanan Yenigün Gazetesinin 11.11.1988 tarih ve 4420 Sayılı nüshasında ilan edilmiştir.  Derneğin Merkez Adres değişikliği 05 Temmuz 2001 tarihli Yenigün Gazetesi'nin 8364 Sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Adres : 

Nispetiye Caddesi  Aydın Sokak Aydın İş Merkezi No:2 Kat:2 Daire:6 Levent-Beşiktaş-İSTANBUL

 

 

 

 

Kurucu Üyeler

1.      Aydın BOLAK

Teşvikiye Cad.Teşvikiye Palas,107/2 İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

2.     Tevfik ERCAN

Cevdetpaşa Cad. No:67 Villa Ercan, Bebek-İst. T.C. Şirket Yöneticisi

3.     Ali NİZAMOĞLU 

Ebulula Sok. Söltaş Villaları No.3 1.Levent-İst. T.C. Şirket Yöneticisi

5.     Besim TİBUK

Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. 11/8 Feneryolu, İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

6.    Ergun GÜVENÇ

Yeni Sülün Sok.No.52 Levent-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

7.     Teoman ERMETE

Moda, Şükran Sok. No.8,D.6 Kadıköy-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

8.    Aydın DOĞAN

Arnavut Çeşme Sok. No.38 Arnavutköy-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

9.    Barlas KÜNTAY

Kandilli Cad. 17/A Şato Apt. D.7 Kandilli, İst. T.C. Şirket Yöneticisi 

10.                        Nedret KORUYAN

Söğütlü Sok.Meltem Apt.D.17 B Blok, 4.Levent-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

11.  Murat DEDEMAN 

Gülveren Sok.No.3, Kooperatif Evleri Tarabya-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

12. Cemal ULUSOY

Sümbül Sokak, No.2 1.Levent-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

13. Nurettin ÇARMIKLI

Çankaya Cad. 14/2 Çankaya-Ankara T.C. Şirket Yöneticisi

14.Erol ÇARMIKLI

Köroğlu Cad. 32/3 Gaziosmanpaşa-Ankara T.C. Şirket Yöneticisi

15. Erdal AKSOY

Mesarburnu Cad. No. 53/4 Sarıyer-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

16.Erol AKSOY

Mesarburnu Cad. No. 78 Sarıyer-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

17. Hüseyin BAYRAKTAR

Ataköy, 1.Kısım A/29 Blok T.C. Şirket Yöneticisi

18. Arif ERTUNGA

Cavitpaşa Sok.No.26 Göztepe-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

19. Ahmet ÖZKÖSEOĞLU

Nispetiye Cad.Dilhayat Sok.No.20 Etiler-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

20.  Yılmaz IŞIKÇI

Bakırköy, İncirli, Faik Köksal Sok. Başak Apt. No.2/7-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

21.  Kayhan KOZANLI

2.Türkbostanı Sok. No.15,D.5 Armanlı Sitesi Yeniköy-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

22.   Fikret EVLİYAGİL

Moda, Devriye Sok. No.8/2 Marmara Apt. Kadıköy-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

23.   Nihat GÖKYİĞİT

Mim Kemal Öke Cad. No.23/15, Lal Apt. Nişantaşı-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

24.  Sunuk PASİNER

2.Ulus Mah.Müderris Rüştü Sok.Kır Apt A/17 Etiler-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

25.   Selim EDES

Nispetiye Cad. No.10, Etiler-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

26.  Ayhan ŞAHENK

İstinye Cad. No.43 Emirgan-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

27.   Burhan SİLAHTAROĞLU

Ataköy, 1.Kısım B Blok No.38/8, İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

28.  Osman KAVALA

Cumhuriyet Cad. Ka Han Kat 1 No.16, Elmadağ-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

29.  İrfan KARAOĞLU

Tahran Cad.No.2/4 Kavaklıdere-Ankara T.C. Şirket Yöneticisi

30.  Turgut IŞIK

Kireçburnu Cad.No.15 Sinopluoğlu Işık Apt. Tarabya-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

 

PHOTO GALLERY
MEMBERSHIP FORM