MENÜ
Tüzük

TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ

TÜZÜK

KURULUŞ

Madde-1

Adları, Soyadları, uyrukları, meslekleri, yerleşim yerleri ve imzaları bu tüzük altında bulunan 29 kurucu üye tarafından 2908 sayılı Dernekler Yasası hükümleri çerçevesinde bir dernek kurulmuştur.

 

DERNEK’İN ADI VE MERKEZİ

Madde-2

DERNEK'in adı "Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği" olup, bu tüzük metninde kısaca  "Dernek" denilmiştir. DERNEK'in merkezi İstanbul'dadır.

 

DERNEK’İN AMACI             

Madde-3

DERNEK'in amacı, turizm sektöründe yatırımcı  işletmeci olarak faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların ekonomik çıkarlarını korumak, yurt turizminin gelişip güçlenmesi ve ülke ekonomisine giderek büyüyen  ölçülerde katkılarda bulunulması için mevcut ve gelecekte yapılacak plan, program ve girişimlere yardımcı  olmaktır.

TYD, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Uluslararası sektörel entegrasyonu, özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek amacıyla çalışmalar yapar.
 


DERNEK’İN FAALİYET ALANLARI

Madde-4

DERNEK, turizmi ülke kalkınmasının önemli dinamik öğelerinden biri sayar.

DERNEK, burada belirtilen amacını gerçekleştirmek için;

a. Türkiye'de kamu sektörü ve özel sektör eliyle yapılacak turizm yatırımlarını gerçekleştirecek tüm girişimci, yatırımcı ve yöneticileri bir araya getirerek, bu kişilerin  tam bir özgürlük ve  özgür çalışma atmosferi içinde, ülke yarar ve çıkarına olarak örgütlenmeleri  için gerekli çalışmaların yapılmasını özendirir, bu konularda öncülük  ve önderlik eder.

 

b. Turizm alt yapısının oluşturulması, tarihsel güzellik ve zenginliklerin ulusal çıkarlara uygun  biçimde halkın ve de yerli  ve yabancı turistlerin yararlanmalarına açılması  ve sunulması için gerekli çalışmalarda ve yardımlarda bulunur.

 

c. Türkiye'nin kültür mirasının  korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve renklendirilmesi doğrultusunda kamu kesimince yapılan ve yapılacak çalışmaları motive eder  ve özendirir.

 

d. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere turizm yoluyla birikimlerin sağlanması ve yatırımlara dönüştürülmesi  yolunda turizm alanında güçlü  kuruluşlar meydana getirilmesi için gerekli teknik, eğitsel , ekonomik , teknolojik  ve ekolojik   özendirici çalışmalar  yapar ya da bu tür çalışmaların, sektörel öncü kuruluş sıfatıyla,  kontrol ve koordinesinde yardımcı olur, öncülük ve önderlik yapar.

 

e. Yurdun tarihsel ve kültürel değerleri ile, coğrafi  ve klimatolojik  olanaklarının dış dünyada tanıtımı ve dış  dünya insanının bu değer ve olanaklardan yararlandırılmasının sağlanması, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, çağdaşlaşma ve en üst düzeyde uygarlaş- masına olanak sağlanması yönünde yapılan çalışmaları  destekler, özendirir ve gerektiğinde kendisi organize  eder.

 

f. Yurtiçi ve yurtdışı tanıtımın ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yolunda gerekli eğitim etkinliklerini özendirir ve mevcut etkinliklerin arttırılması yolunda gerekli destekleyici önlemleri alır. Bu amaçla Turizm eğitim kurum ve merkezlerinin kurs seminer vb. faaliyetlerine katılım ve katkı sağlar. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

g. Ülke turizminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapar ya da yaptırır.  Araştırmalara  dayalı olarak düzenlenecek raporları kamu sektörü ve özel sektör içindeki tüm  ilgililerin yararlanmalarına sunar.

 

h. Amaçlarının gerçekleştirilmesi ve çalışmalarının kamuya mal edilmesi için uygun olabilecek her çeşit medyadan, özellikle gazete, kitap, dergi, broşür, radyo ve televizyon  gibi araçlardan yararlanır.

 

ı. Amacına ulaşmak için toplantılar, kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, sergiler, fuarlar, kongreler, sempozyumlar, işlevsel etkinlikler düzenler, sektör genelinde de benzeri organizasyonların yapılmasını özendirir ve bu konularda öncülük eder.

 

j. Amacını gerçekleştirmek için kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi teşekküller, dernekler, meslek kuruluşları, vakıflar, birlik  vb. ile doğrudan ya da dolaylı olarak ya da kendisine bağlı kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar;  bu tür  yerli ve yabancı kuruluşlara, yürürlükteki mevzuat hükümlerinin müsait olması kaydıyla, üye, kurucu üye, tam üye,  yarı üye (associate  member) sıfatıyla katılır.

 

k. Turizm ekonomisi, turizm eğitimi,  tanıtım alanlarında  araştırmalar yapmak, turizme yetişkin işgücü sağlamak  ve yardımlaşma etkinliklerinde  bulunmak amacıyla,  sandıklar, vakıflar  kurabilir, mal varlığını ve sahip olduğu  değerleri yasaların izin verdiği  belli amaçlara tahsis  edebilir; mevcut ya da kurulacak  ortaklıkların  menkul değerlerini satın alabilir, aracılık  faaliyeti ya da menkul kıymet portföy işletmeciliği  anlam ve  niteliğinde olmamak ve ticari faaliyet niteliğini taşımamak kaydıyla, bunları elden çıkarabilir. Dernek iktisadi işletme veya vakıf kurabilir veya vakfa dönüşebilir.

 

l.   Amacına ulaşmak için ve yukarıda belirtilen  etkinliklerle  ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mal alıp  satabilir; bunlar üzerinde her türlü ayni hak kurabilir;  menkul kıymet alıp satabilir ya da bunları amacına  ulaşma işlemleri cümlesinden olarak rehnedebilir, kurulu ayni hakların  miktar ve niteliklerinde değişiklik  yapabilir  ya da bunları kaldırabilir; malvarlığına dahil değerler üzerinde DERNEK leh  ve aleyhine her çeşit  ayni ve şahsi haklar kurabilir, kaldırabilir, kefalet verebilir ve alabilir.

 

m. Kamu ve özel sektör kesimindeki çalışmaları ile Türk turizmine sağladığı büyük katkıları, Türk turizm yatırımcısının mesleki örgütlenmesini gerçekleştirmesi, TYD’nin bugünkü düzeyine ulaşmasındaki yönlendirici  ve unutulmaz çalışmaları nedeni ile DERNEĞİN  Kurucu  Başkanı merhum Barlas Küntay adına, her yıl  “Barlas Küntay Turizm Araştırma ve Hizmet Ödülleri” dağıtır. 

 

n. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip bir mesleki birlik ve/veya federasyon kurabilir; kurulmuş olan mesleki birlik ve/veya federasyona  katılabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir veya yurtiçi ve yurtdışı temsilcilikler açabilir ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurt dışında kurulmuş dernek, mesleki birlik, vakıf ya da federasyonlara yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre üye olabilir.

 

o. Turizm yatırımcılarına finansman sağlayan bankalarla koordinasyon ve iş birliği sağlamak.

 

ASİL ÜYELİK 

Madde-5

 

A) Asil üyeler aşağıdadır:

 

1. DERNEK’in amaçlarını kabul eden turizm yatırımcısı, işletmecisi niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler, turizm yatırımcısı tüzel kişilerin gerçek kişi ortakları ve/veya üst kademe yöneticileri ile üst kademe yöneticisi niteliğinde olduğu ilgili kuruluşça DERNEK’e yazılı olarak bildirilen kişiler, turizm sektörü dernekleri,  DERNEK’e asil üye sıfatı ile katılabilirler.

Turizm yatırımcısı olan gerçek ve tüzel kişilerin DERNEK’e asil üye olabilmeleri için, yukarıdaki genel kriterlerin yanı sıra  aşağıda belirtilenlerin en az birine uyum sağlamış olmaları gerekli ve yeterlidir :

 

a. Yatırım Tutarı  Kriteri

Yatırımın en az beş milyon ABD Doları tutarında olması.

 

b. Döviz Girdisi Kriteri

Turizm yatırımcısının yıllık döviz girdisinin en az üç milyon ABD Doları tutarında olması.

 

Yukarıdaki koşullara uygun olarak önerilen üye adayı hakkında  Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çokluğu ile karar alınır. Karar,  aday üyeye yazılı olarak bildirilir.

 

2. Yukarıda belirtilen a) ve b) kriterlerinden herhangi birine uymayan, fakat sektöre ve Dernek’e yararlı katkılarda bulunabilecek durumdaki turizm yatırımcısı ya da turizm işletmecisi veya yatırımcılara finansman sağlayan bankaların genel müdür ve/veya genel müdür yardımcısı niteliğindeki üst düzey yetkilisi olan bir adayı, Yönetim Kurulu, üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğunun kararı ile asil üyeliğe kabul edebilir. Karar, aday üyeye yazılı olarak bildirilir.

 

3. Daha önce DERNEK’e asil üye olan gerçek  ya da tüzel kişinin, kendisine asıl üyelik kimliğini veren koşulların değişmesi nedeniyle üyelik sıfatını kaybetme durumunun ortaya çıkması halinde, üyelik vecibelerini aynen yerine getirmesi ve turizm sektöründe faaliyetine devam etmesi  şartı ile asil üyeliği devam eder. Ancak kişinin başka bir karara gerek olmaksızın asil üyeliğe devam keyfiyetini söz konusu olayın doğması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

 

Bunlardan  gerçek kişi olanların  DERNEK’e üye bir  tüzel kişilikte, tüzel kişinin temsilcisi  olma statüsüne imkan veren bir görev alması halinde, durumu bu üye tüzel kişiliğin temsilcilik  kriterleri içerisinde değerlendirilir.

 

4. Dernek’te Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı yapmış, Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi olmuş üyelerin, turizm sektöründen ayrılmaları durumunda, bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması maksadı ile, dernek asil üyelikleri devam eder. Kendilerinden yıllık üyelik aidatı olarak diğer asil üyelerin en düşük yıllık aidatının ondabiri alınır.

 

5. Kurucular ile, Mart 2013 tarihine kadar üyelikleri kabul edilmiş olanların asil üyelik hakları saklıdır.

 

B) DERNEK'e asil üye olabilmek için mevcut iki asil üye tarafından  önerilmek gereklidir.

Yatırımcının üyelik başvurusunda bulunabilmesi için ilgili kamu kuruluşundan yatırım belgesini almış olması gereklidir.

 

Yatırımları yurtdışında olanların başvurularında, yatırımın bulunduğu ülkenin ilgili kamu otoritesinden alınacak belgeler aranır.

 

C) Aynı yatırım  için birden fazla üyelik halinde, ikinci üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payı, birinci üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payının %80’i, üçüncü üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payı, birinci üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payının %60’ı, dördüncü ve daha sonraki üyeler için, yıllık üyelik aidatı ve katılma payı, birinci üyenin yıllık üye aidatı ve katılma payının %40’ı kadardır.

 

D) Üye adayı  gerçek kişi ise; kendisi Derneğe üye olabilir. Üye adayı  tüzel kişi ise, tüzel kişi üyeyi,  uygun göreceği ortaklarından birisi veya birinci derece imza yetkisine sahip yetkilileri Dernekte temsil eder.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA  

Madde-6

Üyeler diledikleri zaman DERNEK'ten ayrılabilirler. Bu arzularını bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri zorunludur.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde-7

a. DERNEK Tüzüğüne veya çalışmalarına uymadığı belirlenen üyeler DERNEK Yönetim  Kurulunca, nedenleriyle birlikte DERNEK Disiplin Kurulu’na bildirilir. Hakkında Disiplin Kurulu kararı verilecek üyeye keyfiyet, Kurul Başkanı tarafından yazı ile bildirilerek müdafaası istenir. Dernekteki adresine tebligat yapılamayan veya bir hafta zarfında yazılı müdafaasını Kurula ulaştırmayan üyeler de dahil, Disiplin Kurulu  beklemeksizin karar vermek zorundadır. Disiplin Kurulunun önerisini  takiben  Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararı verebilir. 

Bu Karar Yönetim Kurulu tarafından Üyeye  tebliğ edilir. Çıkarılan üye bu karara karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden başlayarak 15 gün içinde, Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir.

İtiraz, ilk Genel Kurul’da karara bağlanır.

 

b. Yasa Hükmü gereğince, Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerle, aidat ve/veya katılma paylarını ödemedikleri için, üstüste iki  Olağan Genel Kurul’a kabul edilmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Bu hallerde, üyenin, yalnızca üyeliği sona erdiren nedenlerin  gerçekleşmemiş bulunduğu nedenine dayalı olarak Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, Yönetim Kurulu’nun, üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden başlayarak 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile yapılır.            

İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

  

BAĞLI ÜYELİK               

Madde-8

1. DERNEK asil üyelerinin 35 yaşını aşmamış, turizm sektöründe çalışan çocukları ve/veya onların turizm sektöründe çalışan eşleri ile, uygun görecekleri 35 yaşını aşmamış kurum temsilcileri, Yönetim Kurulu kararı ile Dernek’e Bağlı Üye olabilirler.

        

Bağlı üyeler, Dernek’in organlarının seçimine katılamazlar ve seçilemezler. Ancak, kendi  aralarından seçecekleri iki temsilci, Dernek Yürütme ve Yönetim Kurulları’na gözlemci olarak katılırlar. Bağlı üyelik aidatı ve katılma payı, asil üyelik aidatı ve  katılma payının  %20’si kadardır. 35 yaşını doldurmuş bağlı üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile asil üye 

olurlar ve asil üyelik aidatı öderler. 

 

DERNEĞİN ORGANLARI      

Madde-9

DERNEK'in organları aşağıdakilerden oluşur: 

a.  Genel Kurul 

b.  Yönetim Kurulu

c.  Yüksek Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanı

d.  Yürütme Kurulu

e.  Genel Sekreterlik

f.    Disiplin Kurulu

g.  Denetim Kurulu 

 

GENEL KURUL             

Madde-10

a.  Genel Kurul asil üyelerin bir araya gelmesiyle oluşur. İki yılda bir, bir önceki  takvim yılı sonunu izleyen  Mart ayı içinde toplanır.

 

b.  Yönetim ya da denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da DERNEK üyelerinden  beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

 

c.   Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağırılır.

 

d.  Denetim Kurulunun gerekçeli yazı ile istemde bulunması ya da  temelli üyelerin beşte   birinin yazılı olarak başvurması üzerine, başvuru tarihini izleyen otuz  günlük süre içinde Yönetim Kurulu, Genel kurulu toplantıya çağırmaya zorunludur. Aksi halde, Denetim  Kurulu ya da çağrı  isteminde bulunan üyelerden birinin başvurusu  üzerine yerel sulh hukuk yargıcı, DERNEK asil üyeleri arasından üç kişilik bir grubu Genel Kurulu   toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

e.  Genel Kurula katılabilmek için bir önceki  döneme ait aidat ya da katılma payı borcunun bulunmaması gereklidir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce  yazı ile borçlarını ödememiş olanlara  duyurulur.

 

f.    Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

g.  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı aylık bir süre içinde yapılması zorunludur.

 

h.  Yukarıda g. bendindeki hallerde Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

i.   Genel Kurul  toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz.

 

j.   Genel Kurul toplantıları DERNEK merkezinin  bulunduğu  kent ya da kasabadan başka   bir yerde yapılamaz.

 

k.  Genel Kurul, Tüzüğe göre, katılma hakkı bulunan üyelerin  yarıdan bir fazlasının fiilen katılımı ile toplanır.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı  varolan  üyelerin katılımı ile yapılır. Ancak bu ikinci  toplantıya  katılan üye sayısı,  Yönetim ve  Denetim  Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

 

l.    Genel Kurul Toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

 

m.  Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları yanına  imza ederek toplantı yerine girerler.

 

n.  Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanağa  geçirilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da onun görevlendireceği Yönetim Kurulu  üyelerinden biri tarafından açılır.

 

o .  Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile yeteri kadar başkan vekili ve   yazman seçilir.

 

p.  Toplantı Genel Kurul Başkanı tarafından yönetilir. Toplantı  tutanakları yazmanlarca  tutulur ve Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanır.

 

r.   Toplantı sonunda tüm belge ve tutanaklar Yönetim Kuruluna verilir.

 

s.  Genel Kurul Toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler üzerinde görüşme yapılır.  Ancak, toplantıda varolan üyelerin enaz onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ             

Madde-11

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

a.  DERNEK organlarının seçilmesi,

 

b.  DERNEK tüzüğünün değiştirilmesi,

 

c.  Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,

 

d.  Yönetim  Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 

e.  DERNEK’e gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

 

f.    DERNEK’in mesleki birlik ve federasyonlara katılması veya ayrılması,

 

g.  DERNEK’in uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması, yurtiçi ve yurtdışında temsilcilik açılması veya kapatılması hususunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve iptali,

 

h.  DERNEK’in feshedilmesi veya Vakıf,  Meslek Birliği gibi tüzel kişiliğe dönüştürülmesi veya katılması,

 

ı. Disiplin Kurulu’nun üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş  bulunan üyelerin,  üyeliği sona erdirici nedenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin  itirazlarının incelenip karara bağlanması,

     

j.  Mevzuatta ve DERNEK tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

k.  DERNEK’İN katılma kararı aldığı federasyonlarda DERNEĞİ temsil edecek delegeleri seçmek.

 

YÜKSEK DANIŞMA KURULU            

Madde-12

a.  Yüksek Danışma Kurulu DERNEK'in en yüksek danışma organıdır. Kurul, turizmde ve iş  dünyasında geniş bilgi  ve deneyimi ile seçkinleşmiş T.C. ve/veya yabancı uyruklu kişiler  arasından Başkanlık Divanı’nca belirlenen en az otuz kişiden oluşur,

 

Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek Danışma Kurulu’nun başkanıdır. Yüksek Danışma Kurulu Başkanı, Kurul Üyeleri arasından iki Başkan Vekili, bir Raportör ve 5 üyeyi de seçerek 9 kişilik   Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı’nı oluşturur. Derneğin geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanları da Yüksek Danışma Kurulunun doğal üyeleridirler. Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı her 3 ayda bir, Yüksek Danışma Kurulu ise yılda en az bir kez Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kurul Başkanı, DERNEK Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. 

Kurul üyeleri, Kurulun Başkanlık Divanı ile DERNEK Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi üzerine DERNEK Yönetim Kurulu kararı ile seçilir ve ilk toplanacak DERNEK Genel Kurulunun bilgisine sunulur.

Kurul kararlarının bir özeti Kurul Başkanı ile Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanarak DERNEK’in  Yönetim Kurulu'na verilir. Kararlar danışsal niteliktedir. 

Kurul toplantılarına, gündemin özelliğine göre, kamu yönetimi ile özel sektörden, üçüncü  sektörü oluşturan dernek, vakıf, birlik ve sendikalardan, üniversite ve yüksek okul öğretim  üye ve görevlilerinden, uluslararası çevre ve medya mensuplarından bilgi ve görüşlerinden yararlanılması umulanlar Kurul Başkanlığınca sürekli veya geçici olarak çağrılabilirler.

Bu kişiler oylamaya katılamazlar.

 

b. Kurulun başlıca görevleri :

 

(1)   Türk turizminin genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

(2)   DERNEK amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri  değerlendirmek,

(3)   DERNEK çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından  incelemek ve gerekli önlemleri belirlemek ve önermektir.

 

c.  Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı’nın başlıca görevleri :

 

(1)   Türk turizminin gelişmesi ve sorunlarının çözümlerine ilişkin konularda Yönetim  Kurulu’na önerilerde bulunur,

(2)   Derneğin geçmişten gelen bilgi birikimini ve genel kültürünü ileriye taşımak amacıyla DERNEK’in  çalışmalarını izler ve amaçlarına uygunluğunu irdeleyip Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur,

(3)   Yönetim Kurulunun görüş istediği herhangi bir hususta, Yüksek Divan Kurulunca inceleme yaptırdıktan sonra görüşünü on beş iş günü içinde Yönetim Kuruluna bildirir,

(4)   Tüzük’te bir değişiklik yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kuruluna gerekçesi ile birlikte bildirir.

                                                  

YÖNETİM KURULU              

Madde-13 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun DERNEK asil üyeleri arasından  iki yıl için gizli oyla seçeceği bir başkan ile oniki asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

DERNEK Başkanı, üst üste iki dönemden fazla Başkanlığa seçilemez. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu her yönetim dönemi başında, Genel   Kurul Toplantısını  müteakip yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından açık oyla üç başkan  yardımcısı ve bir muhasip üye seçer.     

Bu kişiler aynı zamanda Yürütme Kurulu’nu oluştururlar.  

Bağlı üyelerin kendi aralarından  seçeceği 2 üye, Yönetim  Kurulu’na gözlemci olarak  katılırlar.

Bir yıl içerisinde yapılan  Yönetim Kurulu toplantılarından üç defa üst üste veya toplambeşine,  geçerli mazereti  olmaksızın katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği,  kendiliğinden düşer.  

Genel Sekreter Yönetim Kurulunun toplantılarına katılır, görüş sunar ancak oy veremez.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
         
Madde-14

 

YÖNETİM KURULU :      

a.  DERNEK'i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki  vermek,

 

b.  DERNEK'in gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

 

c.  Taşınır-taşınmaz mal ve menkul kıymet alımı, satımı, taşınır-taşınmaz mallar üzerinde niteliklerine uygun her türlü ayni hak kurmak, kefalet almak ve vermek.

 

d.  DERNEK tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

e.  Bütçe doğrultusunda giriş ödentisi, yıllık ödenti ve üye katılma paylarını saptamak.

 

f.    Yürütme Kurulunu seçmek ve yetkilendirmek.

 

g.  Yıllık ödenti ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

 

h.  Genel Sekreteri seçmek, atamak ve çalışma koşullarını  belirlemek.

 

ı.   DERNEK çalışmalarının kapsamlı, yaygın, örgütlü ve planlı  biçimde yürütülmesi, genişletilmesi ve geliştirilmesi için Yönetim ve/veya Yürütme Kurulu üyeleri DERNEK   asil  üyeleri, Yüksek Danışma Kurulu üyeleri arasından ya da  dışarıdan seçilecek ya da atanacak kişilerden oluşan  komiteler, komisyonlar ve benzeri adlar altında çalışma grupları oluşturmak, bunları uygun göreceği yetkilerle donatmak.

 

j.  DERNEK asil üyelerinden ve bu üyelerin temsil ettikleri kuruluşlardan çalışma alan ve konuları birbirine denk düşenlerin katılımı ile Yönetim Kurulu Kontrolünde ayrı komiteler oluşturmak, bu üyelerin kendi aralarında belirleyecekleri sözleşme ve protokol gibi metinleri onaylamak ve bu metinlerde yer alan hükümler çerçevesinde çalışma yapmaları için gerekli hukuksal, teknik ve mali platformları oluşturmak üzere esas ve usulleri yazılı olarak belirlemek,

                                                                                                                                            

k. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açmak / kapatmak, meslek kuruluşlarına üye olmak, üyelikten ayrılmak,

 

l.    Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Turizm eğitim kurum ve merkezlerinin kurs seminer vb. faaliyetlerine katılım ve katkı sağlar. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

m. Genel Kurul tarafından tüzük hükümlerine göre verilecek diğer görevleri yapmak, 

 

YÜRÜTME KURULU            

Madde-15 

Yürütme Kurulu, Başkan, üç Başkan Yardımcısı, Muhasip Üye ve Genel Sekreter’den oluşur.

Bağlı üyelerin kendi aralarından seçeceği 2 üye, Yürütme Kurulu’na gözlemci olarak katılırlar. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde DERNEK işlerini yönetir. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

GENEL SEKRETER           

Madde-16

Yönetim Kurulu, DERNEK üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter seçer ve  atamasını yapar. Genel Sekreterin görev ve yetkileri:

 

a.  Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde DERNEK'i  temsil etmek,

 

b.  DERNEK örgütünün başı olarak DERNEK'in tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ 

Madde-17

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından;    yönetim ve denetim kurulları ile DERNEK'in diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin  ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve yerleşim  yerleri  DERNEK merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 

DERNEK’İN GELİRLERİ                            

Madde-18

 

DERNEK'in gelirleri aşağıdakilerden oluşur :

 

a.  Üye aidatları ve katılma payları,

 

b.  DERNEK'çe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları, konferans, DERNEK malvarlığı içinde bulunan ve elden çıkarılmak  istenen her türlü taşınır-taşınmaz mallar, ayni haklar, lisans hakları, menkul değerler ve organize edilen işlevsel etkinlikler (workshop) nedeniyle elde edilen gelirler,

 

c.  Bir bütün olarak DERNEK malvarlığından, mal ve ayni hakların, lisans haklarının, markaların devir ve kiralanmasından ve DERNEK'in sahip olduğu menkul  değerlerin kar payları ile iktisadi işletmelerce sağlanan gelirler.

 

d.  Bağış, yardım, miras hakları ve ardıllıklar (halefiyet hakkı) dolayısıyla elde edilen gelirler.

 

e.  Mesleki fuar, seminer ve Turizm Eğitim tesis ve faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.

 

DERNEK’İN DEFTER VE EVRAKI

Madde-19

İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek yönetmeliklerle düzenlenen  Defterleri tutmak zorundadır.

Bu defterlerin noter tasdikli olması zorunludur.   

 

GELİR – GİDER VE BORÇLANMA USULLERİ             

Madde-20 

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

 

a)  Alındı belgelerinin biçimi

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

 

b)  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü 

 

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları sayman üyece kontrol edilir. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

 

c)  Alındı belgelerinin deftere kaydı

 

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

 

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

 

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.

 

d)  Alındı belgelerinin kullanımı

 

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

 

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

 

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

 

e)  Yetki belgesi

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

 

Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurulunun, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

 

f )  Borçlanma Usulleri

 

Dernek; amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyulması halinde, Genel Kurul’un Yönetim Kurulu’na vereceği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DİSİPLİN KURULU        

Madde-21

Disiplin Kurulu, Genel Kurulun DERNEK asil üyeleri arasından iki yılda bir seçeceği en az üç, en çok beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Başlıca işlevi, DERNEK etkinliklerinin Tüzük ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini gözetmektir. Aykırılıklara karşı yapılacak uygulamayı ve yaptırımları belirler. Yönetim Kurulu ya da Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığınca somut bir istemde bulunmadıkça kendiliğinden harekete geçmez. İlk toplantısında kendi çalışma düzenini belirler.  

Disiplin Kurulu gerektikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulu ya da Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığınca sunulan hususlarda karar verir.

 

DENETİM KURULU

Madde-22

DERNEK' in mali faaliyetleri Genel Kurulca asil üyeler arasından iki yıl için seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşan bir Denetim Kurulu tarafından denetlenir.

Denetim Kurulu üyeleri tek tek veya kurul halinde her zaman DERNEK defterlerini inceleyebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defterler ve bilgileri Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunmakla yükümlüdürler.

Kurul denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. 

Denetim sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel Kurula sunulur.

 

DERNEK’İN İÇ DENETİMİ

Madde-23 

DERNEK'in iç denetimi Dernekler Yasası ve DERNEK tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak, DERNEK tüzüğünde "Dernek Tüzüğüne göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde  Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde-24 

Tüzük hükümleri olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulma ve en geç on gün önce üyelere yazılı olarak bildirme kuralı ile Genel Kurulca değiştirilir. Toplantının başlaması ile Genel Kurul yeterli çoğunluğu aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün oyudur.

 

FESİH VE TASFİYE

Madde-25

a.  DERNEK Genel Kurulu her zaman, DERNEK’in feshine Vakıf veya Meslek Birliği haline dönüştürülmesine veya katılımına karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

 

b.  Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci defa  toplanmak için  bu tüzüğün  10’uncu maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı  ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir.  Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan  üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile alınır.

 

c.  DERNEK'in fesih, Yönetim Kurul tarafından 5 gün içinde  en büyük mülkiye amirine yazı  ile bildirilir.

 

d.  DERNEK fesholunduktan sonra DERNEK'in bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa  devrolunur.
 

e.  Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

 

AİDAT VE KATILMA PAYLARI                

Madde-26

Yıllık aidatlar DERNEK üyelerince, katılma payları, üyelerin temsil ettikleri yatırımcı kuruluşlarca ödenir. Genel Kurul her yıl için üyelik aidatları ile katılma paylarının miktarlarını belirler. Genel Kurul bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Ödeme tarihleri Yönetim Kurulunca belirlenerek üyelere ve/veya üyelerin temsil ettikleri yatırımcı kuruluşlara iadeli-taahhütlü mektup ya da APS olarak ya da faksla tebliğ edilir. 

Vadesinde ödenmeyen aidat ve katılma paylarına 6183 sayılı Yasa ve bu yasanın verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmış Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.  7’inci madde hükümleri saklıdır.

 

ONURSAL BAŞKANLIK          

Ek Madde-1 :

-       Kamu ve özel sektör kesimindeki çalışmalarıyla turizmimize sağladığı büyük katkıları ile,

 

-    Türk turizm yatırımcısının mesleki örgütlenmesini gerçekleştirmesi ile,

 

-       DERNEK'in bugünkü düzeyine ulaşmasındaki yönlendirici ve  unutulmaz çalışmaları ile,   her zaman şükran ve rahmetle andığımız Kurucu Başkanımız  Sayın Barlas Küntay  DERNEK’ imizin ebedi Onursal Başkanı olarak kabul  edilmiştir.

 

 -    Bu unvan Genel Kurul kararı ile bile olsa, başka hiçbir şahsa verilemez.      

     

Ek Madde-2 :   

BU MADDE  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. 

Turizm Yatırımcıları Derneği  01.11.1988 tarihinde 34-43/130 sicil sayısı ile Dernekler Siciline kaydedilmiş ve keyfiyet Şişli Emniyet Amirliği'nin aynı tarih, 988/3881 sayılı yazıları ile Dernek Kurucularına tebliğ edilmiştir. 

Dernek Tüzüğü İstanbul'da yayımlanan Yenigün Gazetesinin 11.11.1988 tarih ve 4420 Sayılı nüshasında ilan edilmiştir.  Derneğin Merkez Adres değişikliği 05 Temmuz 2001 tarihli Yenigün Gazetesi'nin 8364 Sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

 

Adres :

 

Nispetiye Caddesi  Aydın Sokak Aydın İş Merkezi No:2 Kat:2 Daire:6 Levent-Beşiktaş-İSTANBUL

 

Kurucu Üyeler
 

1. Aydın BOLAK

    Teşvikiye Cad.Teşvikiye Palas,107/2 İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

2.Tevfik ERCAN

   Cevdetpaşa Cad. No:67 Villa Ercan, Bebek-İst. T.C. Şirket Yöneticisi

3. Ali NİZAMOĞLU 

    Ebulula Sok. Söltaş Villaları No.3 1.Levent-İst. T.C. Şirket Yöneticisi

4. Besim TİBUK

    Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. 11/8 Feneryolu,İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

5. Ergun GÜVENÇ

    Yeni Sülün Sok.No.52 Levent-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

6. Teoman ERMETE

    Moda, Şükran Sok. No.8,D.6 Kadıköy-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

7. Aydın DOĞAN

    Arnavut Çeşme Sok. No.38 Arnavutköy-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

8. Barlas KÜNTAY

    Kandilli Cad. 17/A Şato Apt. D.7 Kandilli, İst. T.C. Şirket Yöneticis 

9. Nedret KORUYAN

   Söğütlü Sok.Meltem Apt.D.17 B Blok, 4.Levent-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

10. Murat DEDEMAN 

    Gülveren Sok.No.3, Kooperatif Evleri Tarabya-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

11. Cemal ULUSOY

    Sümbül Sokak, No.2 1.Levent-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

12. Nurettin ÇARMIKLI

     Çankaya Cad. 14/2 Çankaya-Ankara T.C. Şirket Yöneticisi

13. Erol ÇARMIKLI

    Köroğlu Cad. 32/3 Gaziosmanpaşa-Ankara T.C. Şirket Yöneticisi

14. Erdal AKSOY

    Mesarburnu Cad. No. 53/4 Sarıyer-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

15. Erol AKSOY

     Mesarburnu Cad. No. 78 Sarıyer-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

16. Hüseyin BAYRAKTAR

      Ataköy, 1.Kısım A/29 Blok T.C. Şirket Yöneticisi

17. Arif ERTUNGA

      Cavitpaşa Sok.No.26 Göztepe-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

18. Ahmet ÖZKÖSEOĞLU

     Nispetiye Cad.Dilhayat Sok.No.20 Etiler-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

19. Yılmaz IŞIKÇI

     Bakırköy, İncirli, Faik Köksal Sok. Başak Apt. No.2/7-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

20. Kayhan KOZANLI

     2.Türkbostanı Sok. No.15,D.5 Armanlı Sitesi Yeniköy-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

21. Fikret EVLİYAGİL

    Moda, Devriye Sok. No.8/2 Marmara Apt. Kadıköy-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

22. Nihat GÖKYİĞİT

    Mim Kemal Öke Cad. No.23/15, Lal Apt. Nişantaşı-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

23. Sunuk PASİNER

    2.Ulus Mah.Müderris Rüştü Sok.Kır Apt A/17 Etiler-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

24. Selim EDES

    Nispetiye Cad. No.10, Etiler-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

25. Ayhan ŞAHENK

    İstinye Cad. No.43 Emirgan-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

26. Burhan SİLAHTAROĞLU

    Ataköy, 1.Kısım B Blok No.38/8, İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

27. Osman KAVALA

    Cumhuriyet Cad. Ka Han Kat 1 No.16, Elmadağ-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

28. İrfan KARAOĞLU

    Tahran Cad.No.2/4 Kavaklıdere-Ankara T.C. Şirket Yöneticisi

29. Turgut IŞIK

    Kireçburnu Cad.No.15 Sinopluoğlu Işık Apt. Tarabya-İstanbul T.C. Şirket Yöneticisi

FOTOĞRAF GALERİSİ
ÜYELİK BİLGİ FORMU